Logo SDH Křešice

SDH Křešice

Nádražní 161
411 48 Křešice u Litoměřic
E-mail: hasici@sdhkresice.cz
http://www.sdhkresice.cz/

SDH nebo JSDHO

Brigáda v hasičárně21. 8. 2012 ve 13.43:10
~

Již několik let se vedou diskuze o hasičích, ve kterých se často zaměňují pojmy sbor a jednotka. Rád bych několika málo slovy vysvětlil našim spoluobčanům často pomíjený rozdíl, mezi Sborem dobrovolných hasičů ( SDH) a Jednotkou požární ochrany obce ( JPO). SDH je pouze zájmové sdružení s vytyčenými cíli zřízené jako specifické občanské sdružení. Dále bych tedy rád rozebral podrobněji JPO. Z legislativního hlediska je nejdůležitějším předpisem týkajícím se Jednotky požární ochrany obce z. č. 133/1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Dále uvádím nejdůležitější paragrafy týkající se dané problematiky. Kurzívou je napsáno znění zákona, normálním písmem je napsán můj komentář. Daná ustanovení jsou pouze výtahem vztahu JPO vs. Obec.
§ 29
Tento § deklaruje povinnosti obce na úseku požární ochrany

Obec a obecní úřad

(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

 1. zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

pozn.: nejedná se o výdělečnou činnost ve smyslu služebního zákona, tudíž zde neplatí omezení pro pracovníky ve služební poměru

 1. udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 2. zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
  1. zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
 3. zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
 4. poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
 5. zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
 6. zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
 7. zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
 8. zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
 9. zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
 10. umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
  1. spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,
  2. organizuje preventivně výchovnou činnost,
  3. obecně závaznou vyhláškou
 1. vydává požární řád obce,
 2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

  (2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

  (3) Obecní úřad na úseku požární ochrany

 1. zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě,
 2. zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

  (4) Vybrané obecní úřady

 3. zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod,
 4. zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod,
 5. na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu

§ 65
V tomto paragrafu zmiňuji pouze vybraná ustanovení bezprostředně se týkající naší JPO. Pro vysvětlení
JPO ( Jednotka požární ochrany) je nadřazený pojem, pod který spadá např. také JSDHO ( jednotka sboru dobrovolných hasičů obce )

Druhy jednotek požární ochrany

(1) Jednotkami požární ochrany jsou

 1. jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání,

  (2) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti.Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.

  (3) Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je vykonávána zpravidla v pracovněprávním vztahu k obci nebo v pracovněprávním vztahu k hasičskému záchrannému sboru kraje.

  (6) Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany včetně dislokace jednotlivých druhů a kategorií jednotek požární ochrany musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona.

§ 68

(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Zde zákon přímo nedeklaruje, zda občanské sdružení na úseku PO je SDH, nicméně z povahy věci lze dovodit, že se o SDH jedná. Důležitý je v tomto případě účel zřízení občanského sdružení.

(3) Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen „dobrovolná jednotka požární ochrany“) se mohou do těchto jednotek zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba po projednání s hasičským záchranným sborem kraje.

(4) Obec, právnické osoby a podnikající fyzické osoby mohou zrušit dobrovolnou jednotku požární ochrany jen se souhlasem hasičského záchranného sboru kraje. § 69a

(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou povinny zřídit jednotku požární ochrany, a obce mohou na základě smlouvy o sdružení uzavřené podle zvláštního zákona vzájemně mezi sebou nebo s hasičským záchranným sborem kraje sdružovat prostředky a zřídit společnou jednotku požární ochrany. Společnou jednotku požární ochrany mohou dvě nebo více obcí zřídit jen vytvořením svazku obcí. Druh společné jednotky požární ochrany se stanoví podle toho, jakou jednotku požární ochrany jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby nebo obce povinny zřídit, a to v pořadí podle § 65 odst. 1

Velmi důležitá podmínka v tomto ustanovení je, že spol. jednotku lze zřídit jen vytvořením svazku obcí, v reálu je tato možnost poměrně dost problematická a vhodná spíše pro obce na hranici insolvence.

(2) Hasičský záchranný sbor kraje schvaluje zřizování společných jednotek požární ochrany, zejména zabezpečuje, aby byly dodrženy požadavky základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona. Ministerstvo schvaluje zřizování společné jednotky požární ochrany, pokud je jedním z účastníků hasičský záchranný sbor kraje. V hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň budou společné jednotky požární ochrany zřízeny smlouvou o sdružení mezi těmito městy a hasičským záchranným sborem kraje. Tyto smlouvy upraví užívání majetku ve vlastnictví těchto měst a další vztahy.

(3) Obce, které nezřídí jednotku požární ochrany podle § 68 odst. 1, jsou povinny sdružit prostředky na společnou jednotku podle odstavce 1 s hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, jejichž jednotky požární ochrany jsou předurčeny požárním poplachovým plánem kraje k prvnímu zásahu pro uvedenou obec.

(4) Prostředky vynakládané obcí na společnou jednotku požární ochrany zřízenou podle odstavce 3 musí být minimálně ve výši potřebné k zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.

(5) U obce sdružující prostředky v místě dislokace stanice hasičského záchranného sboru kraje musí být prostředky vynakládané obcí na společnou jednotku požární ochrany minimálně ve výši potřebné k zajištění akceschopnosti jednoho požárního družstva příslušného typu stanice hasičského záchranného sboru kraje vynásobené počtem těchto stanic zřizovaných v obci podle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona.

I když je tedy zřejmé z ustanovení zákona, že SDH a JPO jsou dva různé subjekty, které na první pohled nemají nic společného, opak je pravdou. JPO je téměř bez výjimky vždy úzce navázána na SDH a její činnost. SDH má dokonce ve svých stanovách zakotveno, že připravuje své členy na činnost v JPO a zajišťuje její školení. Členové SDH se také reálně starají o vybavení JPO a udržují ho provozuschopné a připravené vždy k výjezdu. Tato činnost nám zabere spoustu času a je nutno ji připomenout, nepatří totiž mezi činnosti, jež by spoluobčané přímo viděli. A to platí i při pořádání různých akcí, kterých je, myslím, požehnaně. V naší JPO platí, že všichni členové jsou také zároveň aktivními členy v SDH.

Miroslav Horký
SDH Křešice
JSDHO Křešice

Přidal Václav Opava ve středu 14. března 2012 ve 22.49:17.

Přidejte komentář k této aktualitě. Zatím 0 komentářů. Sdílej na Facebooku

Zpět na začátek stránky ↑