Logo SDH Křešice

SDH Křešice

Nádražní 161
411 48 Křešice u Litoměřic
E-mail: hasici@sdhkresice.cz
http://www.sdhkresice.cz/

Výbor sboru

Dlouholetým starostou sboru byl pan Linhart. Po volbách pro období 2010–2014 v roce 2009, do kterých už nekandidoval, byl starostou zvolen pan Hensch. Zástupcem Miroslav Horký, velitelem SDH Miroslav Mrva ml., jednatelem Lukáš Kébrt, hospodářkou Renata Mrvová, vedoucím kolektivu mládeže Václav Opava, referentem sportovní činnosti Milan Pála, předsedou revizní a kontrolní rady Jiří Plíhal, prvním členem Vladimír Černý a druhým členem Miluše Henschová.

Na výborové schůzi v roce 2013 byla dosavadnímu výboru vyslovena nedůvěra a proběhla nová volba výborových i nevýborových funkcí. Nově byla zavedena funkce kronikáře a kulturního referenta. Starostou byl zvolen Michal Mančal, prvním zástupcem Karina Opavová, druhým zástupcem Miroslav Horký, velitelem SDH Miroslav Mrva ml., jednatelem Lukáš Kébrt, hospodářkou Renata Mrvová, vedoucím kolektivu mládeže Václav Opava, referentkou sportovní činnosti a kulturní referentkou Nikola Zavázalová. Předsedkyní revizní rady Pavla Šmejkalová, členy rady Michala Bártová a Jiří Plíhal. Kronikářkou Jana Kostnerová.

Na valné hromadě v roce 2016 podali členové Miroslav Horký a Miluše Řezníčková (Henschová) demisi na vykonávané výborové funkce z pracovních důvodů. Valná hromada rozhodla, že uvolněné funkce neobsadí a byly zrušeny. Výkonný výbor má tedy nově 6 členů.

Fotka

Mančal Michal

 • starosta
Starosta

Je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi. Podepisuje písemnosti SDH.

 • ‰ rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru
 • ‰ připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí
 • ‰ vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru
 • ‰ odpovídá za dodržování stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
 • ‰ správné hospodaření s vlastním majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
 • ‰ o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru
 • ‰ v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek starosty nebo v záležitostech, které jim svěří
 • ‰ zodpovídá za informovanost členské základny SDH
Fotka

Mgr. Kébrt Lukáš

 • jednatel
Jednatel
 • přijímá a podle výboru SDH, valné hromady nebo podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci a vede o ní jednací protokol
 • o došlé korespondenci ihned informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
 • ‰ ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu

‰- podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH ‰- provádí zápisy ze schůzí ‰- odpovídá výboru SDH za řádné vedení členské evidence (evidenčních lístků členů)

 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává zprávu výboru pro valné hromady SDH
Fotka

Opava Václav ml.

 • velitel SDH
Velitel SDH
 • řídí odbornou přípravu členů jednotky SDH a dalších členů pro zařazení do jednotky připravovaných
 • odpovídá za dodržování ustanovení zákonných a na ně navazujících předpisů vztahujících se k činnosti jednotky
 • odpovídá za naplnění stavu jednotky a vytvoření potřebných záloh
 • odpovídá za připravenost jednotky a hasební techniky, za její provoz, za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, za udržování svěřené i vlastní techniky
 • odpovídá za součinnost s obecní správou při zabezpečování dokumentace obce, poplachových plánů, funkčnost ohlašoven požárů, údržby vodních zdrojů
 • vede dokumentaci o školení a výcviku, získávání odborností členy jednotky i SDH, činnosti jednotky, zásazích
 • zpracovává zprávy pro obecní úřad, orgány státní správy i nadřízené orgány SH ČMS, odpovídá za dodržování stejnokrojového předpisu
Fotka

Bc. Opavová Karina

 • vedoucí kolektivu mládeže
Vedoucí kolektivu mládeže

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu

 • řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže
 • provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu
 • organizuje a řídí jeho činnost
 • tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru 3
 • zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru
 • úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží
 • snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů
Fotka

Cendelínová Renata

 • hospodář
Hospodář
 • odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví
 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci akcií u HVP, evidenci veškerého majetku SDH
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH
 • provádí u členů SDH inkaso členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám
Fotka

Sibera Radek

 • organizační referent
Fotka

Mrva Miroslav

 • člen výboru

Zpět na začátek stránky ↑