Logo SDH Křešice

SDH Křešice

Nádražní 161
411 48 Křešice u Litoměřic
E-mail: hasici@sdhkresice.cz
http://www.sdhkresice.cz/

Historie sboru

Vznik sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Křešicích oficiálně vznikl dne 27. 2. léta páně 1877, jak praví výpis z katastru spolků Okresního úřadu v Litoměřicích. Toto datum bylo nalezeno ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích v létě roku 2006.

Meziválečné období

Dále se v archiváliích podařilo zjistit, že Sbor dobrovolných hasičů pořádal na začátku května roku 1925 Májovou slavnost spojenou s májovým průvodem obcí. Tento průvod vedl od továrny v Křešicích, po obecní silnici na náves a odtud k hostinci „Heidelberg“.

Novodobou historii dokladujeme až od roku 1951. Záznamy o chodu sboru v letech 1926 – 1945 byly převezeny společně s místními kronikami po druhé světové válce do Německa. Od roku 1945 až po rok 1950 se nám bohužel o sboru nepodařilo nic zjistit.

Poválečná činnost

Fotka V roce 1951 se uskutečnil hasičský prvomájový průvod obcí ze kterého byl již pořízen fotografický záznam. Od roku 1953 funguje v naší obci kolektiv mladých hasičů, který tehdy vedl Antonín Šams. Již v této době hasiči pořádali tradiční dětský den v prostoru u Labe. Dokladují to fotografie z roku 1958–9.

Fotka V roce 1959 proběhlo i námětové cvičení místního požárního družstva na návsi. Byli pozváni i členové profesionální požární jednotky z Litoměřic, aby zde ukázali nové techniky v boji s ohněm.

Fotografie z námětového cvičení

Fotka Fotka Fotka

Novodobá historie

V roce 1966 do sboru vstoupili dnes ještě aktivní členové Václav Linhart, Miroslav Mrva, Václav Horáček.

FotkaDobu největšího rozkvětu našeho sboru můžeme datovat od konce 90. let 20. století až po současnost. v roce 1996 vznikl opět kolektiv mladých hasičů, který se aktivně účastnil všech pohárových soutěží včetně okresního kola hry Plamen (v letech 1998 a 1999). v roce 1996 také oficiálně vznikla Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Křešice. Dokladem je zřizovací listina JSDHO.

V roce 1995 se konal první reprezentační plesech našich hasičů v hostinci „U Henschů“. O rok později se ples opakoval, tehdy se ples konal naposled. V roce 2007 se tradice hasičských plesů opět vzkřísila.

Fotka

Kolektiv mladých hasičů

FotkaV roce 1996 také opět začali fungovat mladí hasiči. Tehdy mladé hasiče vedli Miroslav Mrva ml., Renata Cendelínová (později Mrvová) a Václav Opava. Družstvo se účastnilo mnoha závodů a soutěží v hasičském sportu, nevyjímaje dvou ročníků okresní hry Plamen.

V roce 2001 se křešičtí hasiči účastnili úspěšného pokusu o vytvoření světového rekordu v dálkové dopravě vody za pomocí hadic a otevřených nádrží. Pokus byl úspěšný a rekord byl uznán. Tohoto roku se rozpadlo soutěžní družstvo mladých hasičů.

Povodně

V roce 2002 naši obec zasáhla jedna z největších povodní novodobé historie. Prakticky celá obec byla pod vodou. Hasiči tehdy vykonali dost práce jak při povodních, kdy hlídali příjezdové komunikace, tak po povodních, kdy pomáhali občanům čerpat sklepy, čistit studně a celkově likvidovat katastrofální následky. Starali se o průjezdnost obcí čistěním hlavních komunikací.

Obnovený kroužek mladých hasičů

Od roku 2003 se opět složil kolektiv mladých hasičů, který vedl a stále vede Václav Opava. Na začátku bylo postaveno jediné družstvo v kategorii starší žáci (12 – 15 let). Na schůzky chodilo tehdy pouhých 10. dětí. V tomto roce se obnovila i účast na závodech požárním sportu. Tento rok se také pořádal dětský den na multifunkčním hřišti u Labe.

V roce 2004 byla započata rekonstrukce potopené hasičské zbrojnice. Finance nám poskytla Obec Křešice a Krajský úřad Ústeckého kraje. Rekonstrukci prováděla firma A&D Klásek se sídlem v Liběšicích. Konal se další ročník Dětského dne v Křešicích s použitím vodní pěny.

V roce 2005 na jaře zasáhla naší obec další, ovšem menší, lokální povodeň, která zatopila multifunkční sportovní hřiště u Labe. Následky likvidovali opět členové sboru dobrovolných hasičů.

Na jaře roku 2006 zasáhla naší obec již druhá ničivá povodeň. Bylo zatopeno centrum obce. Škody, způsobené touto povodní byly menší, než škody v roce 2002. Po povodních jsme opět likvidovali škody, způsobené touto ničivou přírodní katastrofou. Dětský den se již tradičně konal pod názvem „HASIČI DĚTEM“.

V září jsme rozšířili kolektiv mladých hasičů o nové členy v kategoriích Plamínek (3 – 6 let) a Mladší žáci (6 – 11 let). V této době bylo zjištěno také datum oficiálního vzniku sboru Dobrovolných hasičů. Tohoto roku jsme pořádali první ročník závodu požárnické všestrannosti a závod povodňové připravenosti pro mladé hasiče z celého okresu. Po povodni jsme také zahájili rekonstrukci venkovních ploch naší hasičské zbrojnice za podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Od roku 2008 pořádá kolektiv sportovců společně s ostatními členy sboru závody Krušnohorské ligy, kdy se do obce sjedou nejlepší hasičská sportovní družstva z celých severních Čech.

Volby pro léta 2010 – 2015

Na podzim 2009 bylo zvoleno nové vedení pro léta 2010 až 2015. Starostou byl zvolen pan František Hensch. Ostatní změny jsou shrnuty v následují tabulce.

Funkce Dosud Nově zvolený
Starosta Václav Linhart František Hensch
Zástupce starosty Miroslav Mrva ml. Miroslav Horký
Velitel JSDHO Miroslav Mrva ml. Miroslav Mrva ml.
Vedoucí kolektivu mládeže Václav Opava Václav Opava
Jednatel sboru Lukáš Kébrt Lukáš Kébrt
Pokladník Vladimír Černý Renata Mrvová
Referent sportovní činnosti funkce nebyla Milan Pála
Předseda revizní rady Renata Mrvová Jiří Plíhal
Člen revizní rady Miroslav Horký Vladimír Černý
Člen revizní rady   Miluše Henschová

Mimořádné volby v roce 2013

Na výborové schůzi v roce 2013 byla dosavadnímu výboru vyslovena nedůvěra a proběhla nová volba výborových i nevýborových funkcí. Nově byla zavedena funkce kronikáře a kulturního referenta. Starostou byl zvolen Michal Mančal, prvním zástupcem Karina Opavová, druhým zástupcem Miroslav Horký, velitelem SDH Miroslav Mrva ml., jednatelem Lukáš Kébrt, hospodářkou Renata Mrvová, vedoucím kolektivu mládeže Václav Opava, referentkou sportovní činnosti a kulturní referentkou Nikola Zavázalová. Předsedkyní revizní rady Pavla Šmejkalová, členy rady Michala Bártová a Jiří Plíhal. Kronikářkou Jana Kostnerová.

Fotografie k této stránce

Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka
Fotka

Zpět na začátek stránky ↑